Apie mus

Advokatų profesinė bendrija „Vasiliauskas ir partneriai“ įsteigta 2016 m. Iki profesinės bendrijos įsteigimo, advokatas Mindaugas Vasiliauskas veiklą vykdė įsteigus Advokato Mindaugo Vasiliausko kontorą. Mindaugas Vasiliauskas advokato veiklą vykdo nuo 2008 m.. Advokatas kvalifikaciją įgijo ne tik dirbdamas advokato darbą, bet ir dirbdamas valstybinėse institucijose bei įmonėse. Advokato teisinio darbo nepertraukiama patirtis prasidėjo nuo 1998 m..

Advokatų profesinės bendrijos „Vasiliauskas ir partneriai“ teisininkai (advokatai ir advokato padėjėjai) specializuojasi įvairiose teisės šakose ir yra pasirengę suteikti savo klientams įvairiapusę, kvalifikuotą ir profesionalią teisinę pagalbą per kaip įmanomą trumpesnį laiką. Advokatų profesinė bendrija „Vasiliauskas ir partneriai“ atstovauja bei gina klientus visų kategorijų bylose, visų instancijų teismuose bei ikiteisminiame tyrime bei valstybinėse institucijose. Advokatų profesinė bendrija „Vasiliauskas ir partneriai“ atstovauja tiek fizinius tiek juridinius asmenis.

Mūsų misija

Mūsų misija

 • Teikti aukščiausios kokybės profesionalias bei suprantamas teisines paslaugas, siekiant maksimumo, jog būtų apginti teisėti kliento interesai bei lūkesčiai.
 • Laikytis aukštų etinių standartų;
 • Užtikrinti iš kliento gautos informacijos konfidencialumą.

Mūsų Vizija

 • Ilgalaikė ir abipusiškai naudinga partnerystė, tampant geriausiu patarėju Jūsų teisiniais klausimais.

Paslaugos

– Įtariamųjų pozicijos formulavimas ir gynyba ikiteisminio tyrimo metu,  kaltinamųjų gynyba baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu, pateisino 95 procentų Klientų lūkesčius. 

– Nukentėjusių nuo nusikalstamos veikos asmenų turtinių ir neturtinių reikalavimų pareišimas byloje, pateikiant civilinius ieškinius bei atstovavimas ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu.

– Ieškovų ieškinių, atsakovų atsiliepimo į ieškinius, priešieškinių, dublikų, triplikų rengimas pirmosios instancijos teise, apeliacinių skundų ir kasacinių skundų rengimas ir atstovavimas ieškovų, atsakovų ir trečiųjų asmenų interesams, ginčus sprendžiant ginčo teisena teisme.

– Siekiantiems taikiai išspręsti kilusius ginčus, teikiame teisines konsultacijas, rengiame teisinius dokumentus (pretenzijas, raginimus, įspėjimus) ir atstovaujame Klientus taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese.

– Norintiems apsisaugoti nuo galimų ginčų ateityje, proporcingai ir adekvačiai paskirstyti tarpusavio teises ir pareigas, rengiami sutarčių projektai, atliekamos parengtų sutarčių analizės.

– Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovavimas administracinio nusižengimo byloje, pozicijos formulavimas ikiteisminiame ir teisminiame procese, apeliacinių ir kasacinių skundų rengimas.

– Nukentėjusiųjų administracinio nusižengimo byloje asmenų atstovavimas ikiteisminiame procese ir visose teisminėse instancijose, turtinių ir neturtinių reikalavimų formulavimas pateikiant ieškinius, apeliacinius bei kasacinius skundus.

– Klientų interesų gynimas pateikiant skundus ikiteismine ir teismine tvarka dėl viešojo administravimo subjekto priimto individualaus teisės akto ar veiksmo (neveikimo) ar vilkinimo atlikti veiksmus, pažeidžiančių Kliento teises ir interesus. Klientų interesų atstovavimas visose teisminėse instancijose.

– Kvalifikuotos teisinės konsultacijos ir procesinių dokumentų parengimas, siekiantiems nutraukti santuoką, išspręsti vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams ar kitam sutuoktiniui priteisimo, bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos nustatymo ir santuokoje (ar gyvenant nesusituokus) užgyvento turto padalijimo kausimais. Abejojantiems dėl tėvystės ar siekiantiems nustatyti tėvystę, rengiame ieškinius teismui dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo.

– Siekiantiems nustatyti turto teisinį režimą, rengiame ikivedybines ir povedybines sutartis.

Konsultacijos darbo teisės klausimais darbo sutarties būtinųjų ir papildomų sąlygų nustatymas, nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos, asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo teisėtumo ir darbo drausmės pažeidimų.

– Dokumentų rengimas: pareiginių nuostatų, kolektyvinių sutarčių, vidaus darbo tvarkos taisyklių,  asmens duomenų tvarkymo įmonėje taisyklių, nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos sutarčių rengimas.

– Darbuotojų ir darbdavių interesų atstovavimas darbo ginčus nagrinėjant ikiteisminiame procese, visose teisminio nagrinėjimo instancijose ir taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procesuose.

– Siekiant apginti kliento teises bei teisėtus interesus rengiame ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, apeliacinius bei kasacinius skundus.

Teisinių konsultacijų teikimas ir dokumentų rengimas juridinių asmenų steigimo, valdymo, veiklos vykdymo klausimais. Siekiantiems juridinio asmens reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, teikiame kvalifikuotas teisines paslaugas, kad Klientų idėjos atitiktų teisės aktų reglamentavimą.

– Kvalifikuotos teisinės konsultacijos dėl įmonės veiklos pabaigos inicijuojant įmonės bankrotą ar restruktūrizavimą, pareiškimų parengimas teismui ir Klientų interesų atstovavimas teisme.

– Kreditorių interesų gynyba rengiant kreditorinius reikalavimus, ieškinius (actio Pauliana) teismui bei atstovavimas kreditorių interesams kreditorių susirinkimuose, santykiuose su administratoriumi ir teisme.

– Teisinių konsultacijų teikimas dėl draudimo sutarties sąlygų, įvykio pripažinimo draudžiamuoju ir draudimo išmokos mokėjimo tvarkos ir dydžio nustatymo. Ieškinių, apeliacinių ir kasacinių skundų rengimas draudikui nepagrįstai atsisakius išmokėti draudimo išmoką, arba nepagrįstai sumažinus draudimo išmokos dydį bei atstovavimas visose teisminėse instancijose.

– Draudiko reikalavimo teisės įgyvendinimas, rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, apeliacinius ir kasacinius skundus) ir nukreipiant ieškinio reikalavimą dėl išmokėtų draudimo išmokų sumų priteisimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens (subrogacija).

Naujienos

Patalpų nuomos sutarčių vykdymas karantino metu

Komentarą pateikia advokatų profesinės bendrijos „Vasiliauskas ir partneriai“ advokatai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir uždraudus ar apribojus vykdomas veiklas,
dalis verslininkų netekę dalies, ar visų gaunamų pajamų, susidūrė su finansiniais sunkumais, ko pasekoje
prisiimtų įsipareigojimų vykdymas tapo komplikuotas.

Šiuo metu, dažniausiai klientų užduodami klausimai yra: „ar galiu nemokėti negyvenamųjų patalpų
nuomos mokesčio?“ „Ar susiklosčiusi situacija prilyginama nenugalimai jėgai (force majeure) ir dėl to,
savaime esu atleidžiamas nuo įsipareigojimų vykdymo?“ Šiems klausimams atsakyti, deja nėra vieno
visiems tinkančio atsakymo ir kiekvieną kartą turi būti įvertinama tiek konkreti situacija, tiek sudarytos
sutarties sąlygos, vykdomos veiklos pobūdis ir pan.

Advokatų profesinės bendrijos „Vasiliauskas ir partneriai“ advokatų teigimu, susiklosčiusi nepalanki
situacija verslininkams, Vyriausybės draudimas vykdyti veiklą – patys savaime neatleidžia šalių nuo
įsipareigojimų vykdymo (ar siekiama išvengti įsipareigojimų vykdymo dėl valstybės veiksmų, ar dėl
force majeure aplinkybių). Be to, svarbu pažymėti ir tai, kad mūsų įsitikinimu, susiklosčiusios force
majeure aplinkybės, jeigu sutarties šalys elgiasi sąžiningai, savalaikiai, nepiktnaudžiaujant teise, atleidžia
ne nuo prievolių vykdymo, bet nuo atsakomybės dėl prievolių neįvykdymo, kaip tarkime nuo delspinigių,
ar baudų mokėjimo. Siekiant išvengti atsakomybės dėl įsipareigojimų vykdymo, rekomenduojame elgtis
sąžiningai ir patiems kreiptis į kitą sutarties šalį, informuojant apie susiklosčiusias aplinkybes ir ieškoti
abiem pusėms palankiausio situacijos sprendimo. Taip pat galimas kreipimasis dėl force majeure
pažymos išdavimo ir panašūs veiksmai.
Kalbant apie sutartinių santykių vykdymą, atsiradus aplinkybėms, dėl kurių vienai sutarties šaliai ar
abiem tolimesnis sutartimi prisiimtų prievolių vykdymas, sutartyje nustatytomis sąlygomis, tampa
nepalankus, pažeidžia sutartinių santykių pusiausvyrą ir pan., sutarčių šalys turi galimybę sutartinius
santykius nutraukti ar juos pakeisti. LR CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic
stantibus) taisyklė, taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai.
Advokatų įsitikinimu, šiuo atveju, egzistuoja aplinkybės, kuriomis vadovaujantis, nuomininkas gali
kreiptis į nuomotoją ir prašyti pakeisti sutarties sąlygas, atleisti nuo nuomos mokesčio karantino metu ar jį
sumažinti, pakeisti nuomos mokesčio mokėjimo terminus ir etc. Kreipiantis į nuomotoją, reikėtų
nepamiršti pamatinių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo teisės principų, bei įvertinti, kad visoms
sutarties šalims šis laikotarpis yra sudėtingas. Bendradarbiauti, rasti palankiausius abiem pusėms
kompromisus ir išlaikyti sutartinių santykių pusiausvyrą.
Apibendrinant, norėtume pabrėžti, kad paskelbta ekstremali situacija šalyje, paskelbtas karantinas,
Vyriausybės veiksmai uždraudžiant ir/apribojant vykdomas veiklas, savaime neatleidžia verslininkų
(asmenų) (sutartinių santykių šalių) nuo prisiimtų prievolių vykdymo. Šalies bandymai, ketinimai kitos
šalies sąskaita spręsti savo problemas, aptariamu atveju nemokėti nuomos ir naudotis susiklosčiusia
padėtimi nėra toleruojami ir prieštarauja pamatiniams teisės principams.
Taigi, susiklosčiusi situacija, savaime neatleidžia šalies nuo nuomos mokesčio mokėjimo, todėl
siūlome derėtis, bendradarbiauti ir ieškoti kompromisų, o jų nepavykus rasti, galima pasinaudoti įstatyme
numatytomis galimybėmis ir ginti teises teisminiu būdu, prašant teismo modifikuoti (pakeisti) šalių
sudarytą sutartį arba sutartį nutraukti.
Atkreipiame dėmesį, jog aukščiau pateiktos įžvalgos yra bendro pobūdžio, todėl kiekviena konkreti
faktinė situacija turėtų būti vertinama individualiai ir žinoma sudarytos sutarties kontekste.

Atsiliepimai

Informacija ruošiama…

Kontaktai

Advokatų profesinė bendrija „Vasiliauskas ir partneriai“

Adresas

Mus rasite

 • Vilniaus g. 64A, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44289

Darbo laikas

Mes dirbame:

  • Pirmadienis 9.00-17.00
  • Antradienis 9.00-17.00
  • Trečiadienis 9.00-17.00
  • Ketvirtadienis 9.00-17.00
  • Penktadienis 9.00-17.00